Asukastoiminta

Asukastoiminta on ollut yhtiön koko toiminnan ajan erittäin aktiivista. Yhteistoiminnan avulla kehitetään yhtiön tarjoamia asumispalveluita asiakkaan tarpeet huomioivalla tavalla. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asumiseensa liittyviin asioihin kiinteistössä vuosittain pidettävissä asukkaiden kokouksissa sekä osallistumalla asukastoimikuntatoimintaan.

Alla esitettyä hallintomallia noudatetaan näissä asumisoikeustaloissa, jotka ovat Vaasan Asumisoikeus Oy:n omistuksessa. Asukasdemokratia perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990).

Asukaskokous

Asumisoikeustalon yhteishallinnossa asukkaiden ylintä päätösvaltaa käyttää asukaskokous, joka valitsee asukastoimikunnan hoitamaan käytännön hallintoa. Asukaskokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa. Kutakin asumisoikeushuoneistoa kohden on asukaskokouksessa yksi äänioikeus, jota voi käyttää huoneistossa vakinaisesti asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö. Vaalikelpoisia ovat kaikki talossa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt.

Asukaskokouksen tehtävät

  • Oikeus valita asukastoimikunta 1-2 vuoden toimikaudeksi hoitamaan yhteishallinnossa asukkaille kuuluvat tehtävät. Asukastoimikunnan sijaan voidaan valita luottamushenkilö, jonka toimikausi on yksi vuosi.
  • Oikeus nimetä ehdokkaita omistavan yhtiön hallitukseen.

Asukastoimikunta

Asukastoimikunta valitaan 1-2 vuodeksi kerrallaan. Asukastoimikunnan tehtävänä on muun muassa päättää

  • askartelu- ja kerhohuoneiden käytöstä
  • talkoiden järjestämisestä
  • kerho- ja muun vastaavan toiminnan järjestämisestä
  • muista asukastoimikunnan päätettäväksi annetuista asioista

Asukasedustajat asumisoikeusyhtiön hallintoon

Oy Vaasan Asumisoikeus - Vasa Bostadsrätt AB :n hallitusta täytettäessä tulee asukaskokousten nimeämistä ehdokkaista valita sekä varsinainen jäsen että varajäsen. Valinta suoritetaan asukastoimikuntien yhteisissä kokouksissa. Asukkaiden nimeämällä hallituksen jäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin jäsenillä.